Vrh "D"

Matka: Ashley od Hradu Valdek

Otec: Swallowsflight Startrack Hussy